OBJEDNÁVEJTE ČERSTÉ HOVĚZÍ - PORÁŽKA 15.4. 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti V30 s.r.o.

Strany

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník V30 s.r.o.

V30 s.r.o., IČ: 27169871, DIČ: CZ27169871
se sídlem: Vnější 920/30, Michle, 141 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 101623 vedená u Městského soudu v Praze       (dále jen „Prodávající“)
         
kontaktní údaje: email: obj@v30.cz / telefon: 603 235523 / www: farma-hermanice.cz

2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se chce informovat o možnosti uzavřít kupní smlouvu, a to i když následně nedojde k uzavření kupní smlouvy dále popsaným způsobem, dále také fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít kupní smlouvu dále popsaným způsobem a také fyzická nebo právnická osoba, která již uzavřela kupní smlouvu dále popsaným způsobem.

3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Katalog

4. Prodávající provozuje webové rozhraní umístěné na webové stránce (dále "Katalog") dostupné na internetové adrese farma-hermanice.cz. Jakékoliv úkony učiněné prostřednictvím Katalogu nepředstavují uzavření kupní smlouvy, ale pouze vzájemnou předsmluvní komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím před tím, než je uzavřena kupní smlouva.

5. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v Katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající nabízí prostřednictvím Katalogu produkty své zemědělské činnosti. Jejich povaha neumožňuje nabídku předem přesně určeného množství a ceny. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

6. Prostřednictvím Katalogu předkládá Kupující Prodávajícímu svou nezávaznou objednávku.

7. Na základě nezávazné objednávky informuje Prodávající Kupujícího o upravené objednávce, která zahrnuje položky, které je Prodávající schopen dodat, a dále o termínu dodání na individuálně domluvenou adresu nebo o termínu, kdy bude zboží připraveno k převzetí na výdejním místě vybraném Kupujícím z možností nabízených Prodávajícím. Součástí objednávky mohou být i informace o úhradách spojených s realizací dodávky, zejména náklady na dopravu nebo náklady spojené s úhradou.

8. Kupující může návrh odmítnout nebo požadovat jeho úpravu. Upravená objednávka může být shodná s původní objednávkou. Upravená objednávka představuje nabídku Prodávajícího, která platí do okamžiku sjednaného termínu předání zboží.

Uzavření kupní smlouvy

9. Kupní smlouva je uzavřena nejdříve okamžikem, kdy Prodávající zboží Kupujícímu předá a Kupující zboží převezme. Prodávající je povinen předat zboží Kupujícímu takovým způsobem, který mu umožní ověřit soulad dodávky s upravenou objednávkou dle bodu 8. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách a v upravené objednávce. Některé další náležitosti kupní smlouvy mohou být ujednány ústně nebo emailem.

10. Prodávající a Kupující mohou při předsmluvním jednání prostřednictvím Katalogu sjednat zaplacení zálohy na kupní cenu. Tato skutečnost nemá vliv na okamžik uzavření kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit zálohu Kupujícímu bez zbytečného odkladu, pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy.

11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v okamžiku, kdy zboží převezme.

12. Prodávající není povinen opakovaně umožnit Kupujícímu převzetí zboží v případě, že Kupující neumožní předání v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

13. Kupní cena je splatná nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. při předání zboží. Pokud nebyla celá kupní cena uhrazena zálohou, uhradí ji Kupující v hotovosti nebo okamžitým převodem na bankovní účet Prodávajícího.

14. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, neboť veškeré zboží podléhá rychlé zkáze.

Účet Kupujícího v Katalogu

15. Kupujícímu je umožněno používat Katalog po provedení registrace fyzické osoby, která je sama Kupujícím, nebo jedná za Kupujícího. V prvním kroku registrace zadá Kupující emailovou adresu a heslo, které bude používat k zadávání objednávek prostředníctvím Katalogu a při komunikaci s Prodávajícím.  Pro potvrzení objednávky Kupující doplní osobní údaje, které jsou nutné pro jednání o případném uzavření kupní smlouvy, zejména telefonní spojení, jméno a příjmení jednající osoby a kontaktní adresy.

16. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

17. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující (respektive fyzická osoba, která jedná za Kupujícího) není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

18. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří součást těchto Obchodních podmínek.

19. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující nepředloží objednávku po více než 6 měsíců, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. Pokud má Kupující zájem pokračovat v používání Katalogu, kontaktuje Prodávajícího mailem uvedeným v Katalogu.

20. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Práva z vadného plnění

21. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží, a že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.

22. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu. Za podstatnou vadu se nepovažuje odchylka v množství, která je vždy vypořádána finančním vyrovnáním, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.

23. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Mimosoudní řešení sporů

24. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Ostatní ujednání

25. Smluvní strany si veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručují prostřednictvím elektronické pošty nebo pomocí Katalogu. Pomocí Katalogu si sdělují zejména informace o objednávkách.

26. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. Každá strana má právo požadovat potvrzení o přijetí emailu druhou stranou a druhá strana je povinna takové potvrzení zaslat. Pokud Kupující nepotvrdí přijetí emailu Prodávajícího, je Prodávající oprávněn zaslat nepotvrzenou korespondenci na adresu, uvedenou v zákaznického účtu. Účinky doručení nastávají třetí den po předání zásilky k doručení prostřednictvím licencovaného poskytovatele poštovních služeb.

27. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky a příslušnost náleží českým soudům. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

28. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

29. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

30. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Katalogu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Katalogu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat Katalog nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

31. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

32. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.3.2021